Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
44 posty 46 komentarzy

Wrocławski Komitet

Wrocławski Komitet - Wrocławski Komitet Patriotyczny serdecznie zaprasza wszystkich patriotów, którzy chcą aktywnie działać na rzecz zjednoczenia Narodu Polskiego i naprawy Rzeczypospolitej: kontakt@wroclawskikomitet.pl

Komunikat nadzwyczajny III Konwentu Narodowego Polski

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zarząd III Konwentu Narodowego Polski rozpoczyna pracę z dniem powołania. Informacja o jego ukonstytuowaniu powinna dotrzeć do Polaków w kraju i na obczyźnie

 

Szanowni Członkowie i Sympatycy Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego,

Drodzy Patrioci,

W dniach 28.-29. stycznia 2012 roku w Rzeszowie, zebrał się i obradował;

III KONWENT NARODOWY POLSKI

W obradach uczestniczyła również delegacja Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego. Poszerzone grono Delegatów dokonało wyboru nowego Zarządu Konwentu i nowej Rady Przedstawicieli. Mamy przed sobą kolejny Okres Konwentowy, który należy wypełnić pracą i działaniami, które będą stymulować dalszą konsolidację środowisk narodowo-patriotycznych.

W tym miejscu tradycyjnie już ponawiam swoją prośbę o aktywne włączanie się w pracę na rzecz Konwentu Narodowego i aplikowanie do zespołów tematycznych, które tworzone są na zapleczu działań organizacyjnych. Wszyscy, którzy chcieliby zaangażować się w tak potrzebne naszej Ojczyźnie wysiłki, proszeni są o kontakt;

konwent-narodowy-polski@o2.pl

 

Marek Delimat

Grupa Inicjatywna

Wrocławskiego Komitetu

Patriotycznego

 

************************

 

Rzeszów, 28-29 stycznia 2012 r.

Komunikat nadzwyczajny nr 1/29/01/2012

Drodzy Polacy !!!

W dniach 28-29 stycznia 2012 roku w Rzeszowie, zebrał się i obradował:

III KONWENT NARODOWY POLSKI

Delegaci w głosowaniu jawnym wyłonili Przewodniczącego Konwentu, którym został ponownie:

Pan Jan Krzanowski

oraz  Radę Przedstawicieli w składzie:

Pan  Jerzy Truchlewski – Okręg Pomorski

Pani  Danuta Ragin-Mic – Okręg Warmińsko-Mazurski

Pan  Andrzej Kochanowski – Okręg Podlaski

Pan  Zbigniew Schröder – Okręg Kujawsko-Pomorski

Pani  Teresa Sękowska – Okręg Wielkopolski

Pan  Andrzej Kręć – Okręg Świętokrzyski

Pani  Sławomir Rozwadowski – Okręg Lubelski

Pani  Alicja Rembiszewska – Okręg Śląski

Pan  Jarosław Angerman – Okręg Podkarpacki

Przewodniczący i Rada Przedstawicieli III Konwentu Narodowego Polski rozpoczynają pracę z dniem powołania. Informacja o jego ukonstytuowaniu powinna dotrzeć do Polaków w kraju i na obczyźnie, dlatego zwracamy się do wszystkich o powszechne rozpropagowanie tej informacji wszystkimi dostępnymi sobie metodami. Jednocześnie apelujemy do wszystkich Polaków o aktywne włączanie się w działania na rzecz Konwentu, jako przedstawicielstwa wyłonionego przez środowiska patriotyczne Narodu Polskiego.


Prawidła i główny cel
Konwentu Narodowego Polski

1.    Przybyli na spotkanie Delegaci ugrupowań patriotyczno-narodowych powołują Przewodniczącego Konwentu i wybierają Radę Przedstawicieli. Przewodniczący prowadzi obrady Konwentu i kieruje jego pracami do następnego posiedzenia; termin kolejnego Konwentu wyznacza Przewodniczący Konwentu na wniosek Rady Przedstawicieli; przyjmuje się, że zwyczajne posiedzenia kolejnych Konwentów odbywać się będą w odstępach półtoramiesięcznych a sesje nadzwyczajne zależeć będą od bieżących potrzeb organizacyjnych i rozwoju sytuacji w Polsce.

2.    Zadania oraz kompetencje władz Konwentu określa Uchwała KNP z 29 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji  Konwentu Narodowego Polski, przyjęta podczas obrad Zgromadzenia Konwentu w Rzeszowie.

3.    Delegaci na Zgromadzenie Konwentu stanowią podstawę jego reprezentacji patriotycznej; ich głosy, zawsze w głosowaniu jawnym, decydują o wyborze władz Konwentu oraz kierunku i szybkości postępów w realizacji wytyczonych celów; w przerwach miedzy kolejnymi posiedzeniami Delegaci pełnią rolę Rzeczników Konwentowych i do ich zadań należy propagowanie idei i działalności Konwentu Narodowego Polski w kraju i poza jego granicami oraz rozpoznawanie możliwości pozyskania nowych środowisk i osób o nastawieniu patriotyczno-narodowym dla budowy Siły Polskiej.

4.    Głównym celem kolejnych Konwentów jest wypracowanie formuły i przygotowanie Kongresu Narodowego, który winien być dopełnieniem pierwszego etapu działań samoorganizacji Narodu Polskiego i podsumowaniem dotychczasowych prac związanych z programowaniem metod odzyskania i naprawy Państwa Polskiego.

5.    Z uwagi na konieczność aktywizacji nowych ośrodków patriotyczno-narodowych, kolejne Konwenty odbywać się będą w różnych miejscach Polski, a ich organizacja będzie dodatkową okazją dla lokalnych środowisk do nawiązania jeszcze ściślejszej współpracy i konsolidacji organizacyjnej.

6.    Treści szczególnego znaczenia dla Polski będą przekazywane w formie Apeli do Narodu Polskiego.

7.  Zakładając spodziewaną blokadę mediów oficjalnego nurtu, związanych z „paktem okrągłego stołu” postuluje się oddanie do dyspozycji Konwentu wszystkich dostępnych środowiskom patriotyczno-narodowym środków przekazu, tak, aby informacje związane z jego działalnością ukazywały się w nich w sposób skoordynowany i były objęte priorytetem ekspozycji; należy tworzyć lokalne sieci dystrybucji ulotek, które znacząco zwiększą nasze możliwości dotarcia do społeczności polskiej, zagubionej w swoich osądach i rozeznawaniu bieżącej sytuacji politycznej Narodu i Państwa Polskiego.

Zgromadzenie Konwentu w Rzeszowie, na obradach w dniach 28-29 stycznia 2012 r., przyjęło cztery uchwały:

1)    Uchwałę KNP z dnia 28.01.2012 r. w sprawie programu działania Konwentu Narodowego Polski,
2)    Uchwałę KNP z 28.01.2012 r. w sprawie apelu do Polaków o ratowanie państwa polskiego przed likwidacją,
3)  Uchwałę KNP z  28.01.2012 r. w sprawie stanowiska Konwentu w odniesieniu do aktualnej sytuacji węgierskiego narodu i jego państwa,
4)    Uchwałę KNP z dnia 29.01.2012r. w sprawie organizacji Konwentu Narodowego Polski.


Teksty uchwał podaje się poniżej zgodnie z kolejnością.

 


Uchwała z dnia 28.01.2012r.
w sprawie programu działania Konwentu Narodowego Polski
(Dz. U. KNP z 2012 r. Nr 1, poz. 1)


Ocena obecnej sytuacji Polski.
Procesy zachodzące w Polsce po II wojnie światowej – rys historyczny.

    Od roku 1944 Polską rządziły ekipy z nadania moskiewskiego a po roku 1989 przejęły wpływy głównie ośrodki zachodnie realizujące interesy światowej finansjery, Izraela, Niemiec. W okresie po II wojnie światowej, pomimo eksploatowania Polski przez ZSRR, gospodarka za czasów E. Gierka osiągnęła dobry poziom rozwoju plasujący Polskę w pierwszej dziesiątce rozwiniętych gospodarczo krajów Świata. Wiele dziedzin gospodarki jak np. przemysły zbrojeniowy, maszynowy, stoczniowy, lotniczy, elektroniczny, włókienniczy, przetwórstwo żywności, budownictwo mieszkaniowe, hutnictwo, górnictwo wytwarzały duży produkt narodowy. W istniejącym bloku RWPG, pomimo wielu ograniczeń, udział w dużym rynku wschodnim umożliwiał stabilny eksport wielu naszych produktów.
    Mieliśmy też funkcjonujące na wysokim poziomie szkolnictwo zawodowe będące w symbiozie z gospodarką. Polska myśl naukowo - techniczna rozwijała się systematycznie wnosząc wielki wkład w rozwój kultury narodowej. Pomimo wielu istotnych wad PRL-owskiego systemu społeczno-gospodarczego zapewniał on pewne minimum bezpieczeństwa socjalnego polskiemu społeczeństwu. W oparciu o kredyty bankowe ekipa Edwarda Gierka inwestowała duże środki w rozwój przemysłu. Banki zagraniczne pragnąc wykorzystać nadwyżki środków pochodzących tzw. petrodolarów chętnie udzielały kredytów, które zwiększyły możliwości inwestycyjne, choć racjonalność wykorzystania tych środków budziła często zastrzeżenia.
    Inspirowany przez Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego zdrowy nurt katolicyzmu tradycyjnego, ludowego stanowił duże zaplecze dla społecznego ruchu narodowego. Kościół katolicki mówił własnym suwerennym głosem nie unikając spraw trudnych, będąc często głosem opozycji wobec władzy państwowej. Prześladowani przez władze ludzie znajdowali opiekę i obronę w Kościele katolickim będącym głosem sumienia a wielu ofiarnych kapłanów za obronę prawdy zapłaciło życiem, budując autorytet Kościoła. Polska w środowisku światowego anty kościoła postrzegana była jako kraj katolicki, który oparł się ateistycznej, bolszewickiej ekspansji i zachował duży własny potencjał prorozwojowy oraz znaczącą niezależność od światowego układu globalistycznego.
    Taka sytuacja, z punktu widzenia celów rządzących Światem globalistów oraz kolonialnych państw zachodniej Europy, była nie do zaakceptowania. Polskę uznano za bogaty atrakcyjny kraj i przystąpiono do jej kolonizacji metodami wypracowanymi dla Ameryki Łacińskiej, celem przejęcia zasobów ekonomicznych i rozpoczęcia brutalnej eksploatacji bez liczenia się z ludźmi, dla osiągnięcia maksymalnych zysków oraz zrealizowania gospodarczej i kulturowej ekspansji.
    Przy pomocy zakonspirowanych działań organizowanych przez władze w Polsce, we współpracy z zagranicznymi wpływowymi ośrodkami przygotowano misterny plan zmiany ustroju z zachowaniem a nawet poszerzeniem wpływów ludzi dotychczas sprawujących władzę. Mogli oni legalnie przejmować majątek narodowy a dla zachowania bezpieczeństwa własnościowego wchodzić w spółki z podmiotami zagranicznymi. Rozpoczęto przygotowania do włączenia Polski do Unii Europejskiej.
    Jednym z zasadniczych warunków integracji, wymaganych przez UE, było tzw. „przystosowanie gospodarki polskiej do wymagań UE” czyli radykalne ograniczenie polskiego potencjału przemysłowego szczególnie przemysłu elektro-maszynowego. Warunek ten polskojęzyczni decydenci wypełnili z nawiązką likwidując większość branż polskiej gospodarki. Wyprzedano i zlikwidowano setki przedsiębiorstw o najwyższym poziomie technologicznym niszcząc możliwości rozwoju gospodarczego i kultury technicznej. Powstała wielka luka w przekazie dorobku technologicznego.
    Po 20-tu latach tzw. przemian Polskę z kraju przemysłowego przekształcono w kolonię eksploatowaną przez zagraniczne podmioty, które przejęły większość majątku narodowego. Likwidacja przemysłu elektro-maszynowego była ogromnym ciosem wymierzonym w gospodarkę Polską i rozpoczęciem kolonizacji.
    Równocześnie z przemysłem likwidowano szkolnictwo zawodowe tworząc w jego miejsce fikcyjne szkolnictwo licealne oraz wyższe stanowiące azyl dla demobilizowanego aparatu PZPR-owskiego. Szkoły nie stały się zakładami poważnego kształcenia i wychowania lecz ośrodkami szerzenia myśli laickiej i kosmopolitycznej. Zamiast kształcić i wychowywać młodzież na fundamencie prawdy obiektywnej, kształtować tożsamość narodową, poczucie patriotyzmu, propagowano liberalizm, materializm praktyczny, fałszywą antropologię,   indywidualizm i egoizm. Oderwanie kierunków kształcenia od realnych potrzeb społeczno-gospodarczych np. ogromny nadmiar absolwentów studiów  nauczycielskich, kierunków administracyjnych, biznesowych, humanistycznych, to wielkie marnotrawstwo społecznych nakładów a zarazem niszczenie perspektyw życiowych młodych ludzi. Szkoły produkujące okaleczonych ludzi, potencjalnych bezrobotnych, stanowią poważny problem cywilizacyjny i społeczny. Pozbawiona filozoficzno-etycznych fundamentów większość środowiska nauczycielskiego zamiast kształcić i wychowywać, przygotowywać młodzież do użytecznej pracy zawodowej i społecznej, uprawia jałowy intelektualizm oparty o specyficzną nowomowę i retorykę. Większość pracowników szkół wyższych nie spełnia wymogów elitarności. W miejsce polskich elit weszła agentura i polskojęzyczni kolaboranci. Ogromna ekspansja ateistyczno-liberalnej filozofii przez szkolnictwo i media doprowadziła do trwałego wypaczenia zdrowego myślenia.
     Wycofanie się większości katolików z obszaru życia społecznego, aktywnego kształtowania kultury i cywilizacji (emigracja wewnętrzna), stworzyło wolną przestrzeń do rozwoju nurtów obcych tradycyjnej cywilizacji łacińskiej. Niszczenie tożsamości katolickiej i narodowej trwało w całym okresie powojennym i nie sprzyjało rozwojowi procesów państwotwórczych, pielęgnowaniu  polskiej kultury i tradycji narodowej.
    Nie udało się odbudować elit wymordowanych w czasie  II wojny światowej i w okresie PRL-u.  Skutki deprawacji moralnej uprawianej w czasach PRL uwidoczniły się drastycznie w tzw. okresie przemian tworząc sprzyjający klimat dla rozwoju liberalizmu etycznego i społecznego, gospodarczej i politycznej przestępczości. Internacjonalizm znalazł kontynuację w kosmopolityzmie i globalizmie. Służący Moskwie pseudointeligenci przemienili się na wierne sługi Brukseli.
    Odrębnego opracowania wymaga rola hierarchów Kościoła katolickiego w ostatnim 25-leciu. Od ponad 20-tu lat rządzi Polską układ polityczny realizujący systematycznie ustalenia podjęte przy „okrągłym stole”. Poszczególne partie polityczne w trosce o własne grupowe interesy prowadzą rywalizację o władzę, jednak istotnych prospołecznych zmian nie realizują.
    Drastycznymi wskaźnikami stanu Polski jest wielomilionowe bezrobocie oraz sięgające 3 bilionów złotych zadłużenie państwa, emigracja bezrobotnej młodzieży.
    Wśród partii będących obecnie w  parlamencie tj.: PO, PiS ,PSL, SLD, Ruch Palikota część Polaków uważa PiS za ugrupowanie o charakterze patriotyczno-narodowym. Istnieją jednak zasadnicze, merytoryczne argumenty podważające tezy o rzekomej patriotyczności PiS. Wysuwane pod adresem PiS zarzuty są poważne: poparcie wejścia Polski do UE i podpisanie bez referendum narodowego Traktatu Lizbońskiego, brak zdecydowanego poparcia obrony życia,  kontynuowanie liberalnej polityki gospodarczej i polityki zagranicznej sprzecznej z polskim interesem narodowym, wyprzedaż majątku narodowego, popieranie polityki „okrągłego stołu”, popieranie nieuzasadnionych roszczeń żydowskich w wysokości 65 mld PLN, poparcie wprowadzenia do Polski niebezpiecznej szczepionki przeciwko tzw. świńskiej grypie, zaakceptowanie powrotu do Polski żydowskiej, szowinistycznej masonerii Bnai-Brith, rozwiązanie parlamentu i dopuszczenie do władzy skrajnych liberałów, poparcie budowy w Polsce elektrowni atomowych. PiS nie zadbało o przejecie mediów, które pozostały w rękach wpływowych ludzi związanych z ośrodkami zagranicznymi. Pozostałe partie nazywające się patriotycznymi nie posiadają zaplecza niezbędnego do przejęcia i sprawowania władzy ani realnych programów społeczno-gospodarczych. Partie PO, PSL, SLD i Ruch Palikota nie reprezentują polskiego interesu narodowego, są organizacjami w najwyższym stopniu szkodliwymi dla naszej Ojczyzny.     
                                                                                                                                                   Niektóre uwarunkowania zewnętrzne.
              Polska wraz z przyjęciem chrześcijaństwa włączyła się do obszaru cywilizacji łacińskiej i stała się przedmiotem ataków ze strony narodów ukształtowanych w duchu cywilizacji bizantyjskiej i turańskiej. Potężni sąsiedzi Polski Niemcy i Rosja funkcjonujący w nurtach wymienionych cywilizacji  również obecnie nie zaprzestali swego odwiecznego ekspansjonizmu. Ten konflikt cywilizacji występuje na przestrzeni naszej historii i trwa do czasów obecnych. Po wtłoczeniu Polski do UE wystąpiło też silne oddziaływanie prądów ateistycznych i liberalizmu zachodniego.
    Postępuje planowa systematyczna kolonizacja Polski, przejmowanie ziemi, zasobów przyrodniczych, wprowadzono unijne prawa a agentura wpływu sprawuje w naszym kraju zewnętrzną władzę. Polska utraciła wielkie obszary ziemi uprawnej a ponad 80% majątku narodowego przeszło we władanie zagranicznych właścicieli lub zostało zdewastowane. Od ponad dwustu lat Polska jest kartą przetargową wrogich potęg: Niemiec, Francji, Anglii, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Nie odzyskaliśmy suwerenności, a teraz zostaliśmy włączeni do Unii Europejskiej. Polska jest przedmiotem manipulacji i prowokacji mocarstw oraz ataków ze strony różnych sił: światowego ateizmu i struktur masońskich, światowych organizacji syjonistycznych, światowego kapitału finansowego, ponadpaństwowych korporacji gospodarczych, państw wysuwających roszczenia terytorialne: Niemiec (ziemie zachodnie), Białorusi z Rosją (Białostockie), Ukrainy (Zamość Przemyśl, Krynica) oraz syjonistów (Judeopolonia). Rośnie napływ cudzoziemców. Klub Rzymski (masoński) wnioskuje potrzebę; zmniejszenia ludności Polski do 15 milionów, ograniczenia naszej produkcji przemysłowej do połowy, zlikwidowania 2 milionów drobnych gospodarstw rolnych i zalesienia znacznej części kraju.
    Potężnymi instrumentami nacisku dysponuje światowa finansjera skupiająca w swoich rękach większość kapitału światowego, tworząca globalistyczny układ światowy. Zewnętrzne wpływowe ośrodki ulokowały na ważnych stanowiskach państwowych tysiące agentów wpływu. Jakkolwiek działanie agentów występuje w innych państwach to jednak skala zjawiska jest nieporównanie mniejsza niż w Polsce.
    Procesy gospodarczej destrukcji dotknęły nie tylko Polski lecz również w różnym stopniu inne kraje Europy środkowo-wschodniej jak: Czechy, Słowacja, Węgry. Występuje też wielkie zdominowanie wszystkich dziedzin życia społecznego i politycznego przez mniejszości narodowe a dyktatura mniejszości stała się faktem. Potężne wpływowe środowiska antypolskie realizują program eksterminacji narodu polskiego. 

Propozycje rozwiązań. 

            Istniejący stan państwa polskiego może zmienić odpowiednio zorganizowany ruch społeczny kierowany przez ludzi oddanych służbie  narodowi polskiemu. Będzie on musiał podjąć trudne zadanie skupienia sił politycznych sprzeciwiających się kontynuacji polityki ”okrągłego stołu”. Niezbędna struktura organizacyjna powinna uwzględnić kontakty: terytorialne według istniejącego podziału administracyjnego, międzyorganizacyjne, środowiskowe (zawodowe) zarówno w kraju jak i poza jego granicami, personalne, międzynarodowe (współdziałanie z organizacjami o podobnym charakterze w innych krajach).
    Potrzebna jest aktywna współpraca z państwami środkowej Europy o podobnym jak Polska poziomie rozwoju. Osoby i organizacje zaangażowane w takiej strukturze nie mogą być odpowiedzialne za działania przeciwko państwu i narodowi polskiemu. Konieczne jest przyjęcie antyglobalistycznego programu działania opartego o kryteria zabezpieczenia strategicznych zasad bezpieczeństwa lokalnego i ogólnonarodowego, przy zapewnieniu powszechnego udziału Polaków w posiadaniu polskiej własności. Poszczególne elementy takiego programu wymagają szczegółowych opracowań przez odpowiednie zespoły robocze. Skład personalny tych zespołów powinien zapewnić wysoką jakość, wiarygodność i kompleksowość zgromadzonej informacji a przygotowane wnioski przedstawiać optymalne rozwiązania alternatywne. 
    W pierwszej kolejności opracowania wymagają zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa strategicznego jak: bezpieczeństwo socjalne, demograficzne, żywnościowe, zdrowotne, moralne, energetyczne, informacyjne, edukacyjne,  ekologiczne, militarne itd.  Inne tematy mogą wynikać ze złożonych nowych propozycji i doświadczeń już pracujących zespołów. Czynniki bezpieczeństwa strategicznego działają w formie iloczynu, gdy jeden z czynników dąży do zera to cały iloczyn dąży do zera.  Podstawę wyboru problemów szczegółowych może stanowić lista strategicznych priorytetów przyjęta przez szeroką reprezentację polityczną np. radę polityczną, konferencję ogólnopolską lub inne podobne gremium. Propozycję „Listy strategicznych priorytetów dla Polski” opracowano też na spotkaniu przedstawicieli organizacji patriotycznych zorganizowanym przez Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski w Rzeszowie. Listę tą uzupełniono wnioskami uczestników I i II Konwentu Narodowego Polski oraz innych środowisk.
 
 Lista strategicznych priorytetów dla Polski. 

1.    Odzyskanie suwerenności narodowej i politycznej oraz odbudowanie państwa polskiego na zdrowych fundamentach. Odsunięcie od władzy i wpływów skorumpowanego i agenturalnego układu politycznego.
2.    Uformowanie szerokiego, patriotycznego frontu społeczno-politycznego i elity narodowej.
3.    Zachowanie potencjału demograficznego oraz fizyczno-psychicznego bytu i tożsamości Narodu Polskiego, chronienie życia i zdrowia ludzi od poczęcia do naturalnej  śmierci.
4.    Przyjęcie nowej Konstytucji opartej na Dekalogu, zasadach  cywilizacji łacińskiej, poprawnej antropologii i nauce społecznej Kościoła katolickiego dla uporządkowania procesów społecznych, gospodarczych i politycznych.
5.    Zachowanie integralności państwa polskiego.
6.    Wystąpienie z UE i nawiązanie stosunków w oparciu o odrębny dwustronny traktat.
7.   Trwały, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju oparty o społeczną gospodarkę rynkową z poszanowaniem rodzimych dóbr przyrody i wykorzystaniem zasobów naturalnych. Pełne zatrudnienie oraz likwidacja nędzy i bezdomności.
8. Podporządkowanie parlamentowi mediów publicznych tak aby mogły służyć społeczeństwu w upowszechnianiu kultury polskiej, nauczaniu, wychowaniu oraz kreowaniu wzorców osobowych i prawdziwych autorytetów moralnych.
9.    Dostosowanie służby zdrowia  do  potrzeb  ludzi.
10. Całkowite odrzucenie liberalnej filozofii gospodarczej i zastąpienie jej koncepcją prospołeczną i propaństwową, uwzględniającą interwencjonizm państwa.
11.    Traktowanie zasobów przyrodniczych i geologicznych Polski jako niezbywalną własność narodu polskiego.
12.  Powstrzymanie wyprzedaży i restytuowanie majątku narodowego dla zachowania w ręku państwa strategicznych sektorów gospodarki: banków i ubezpieczeń, górnictwa, zasobów  geologicznych, energetyki, przemysłu obronnego, kolei, portów, żeglugi, lotnictwa, telekomunikacji oraz lasów i innych zasobów naturalnych.
13.  Uczynienie rolnictwa priorytetową, strategiczną dziedziną gospodarki a gospodarstwa rodzinnego fundamentem rozwoju polskiego rolnictwa, utrzymanie polskiego ekologicznego rynku produktów rolnych, wprowadzenie zakazu przemysłowej hodowli i upraw roślin  oraz zakazu uprawy roślin  modyfikowanych genetycznie. 
14.    Odbudowanie narodowych instytucji finansowych i polskiego kapitału.
15.   Uruchomienie rządowego programu rozwoju  produkcji przemysłowej,  programu budownictwa i robót publicznych celem tworzenia nowych miejsc pracy.   
16.    Opracowanie nadzwyczajnego narodowego programu aktywizacji, pomocy wzajemnej i społecznej dla walki z bezrobociem, nędzą i bezdomnością oraz pomocy ubogim dzieciom i młodzieży.
17.    Wprowadzenie skutecznego zakazu wyprzedaży polskiej ziemi.
18.    Przeciwdziałanie budowie na terenie Polski elektrowni jądrowej.
19.    Zapewnienie bezpieczeństwa militarnego Polski w oparciu o dobrze wyszkoloną armię oraz odbudowaną obronę terytorialną kraju.
20.   Odbudowanie szerokiego nurtu pracy organicznej, społecznej, spółdzielczej, samorządowej, kulturalnej, samopomocy, wychowania patriotycznego. Usprawnienie organów samorządowych. Rozwój oświaty oraz nauki i kultury narodowej.
21.  Uściślenie kryteriów obywatelstwa polskiego oraz ograniczenie imigracji ludności obcej etnicznie i kulturowo.
22.    Chronienie polskich interesów narodowych w stosunkach z UE i innymi państwami. 
23.    Nawiązanie szerokiej współpracy z Polonią na całym świecie.
24.    Przywrócenie bezpieczeństwa prawnego w naszym państwie. 
25.  Odbudowanie dobrych partnerskich stosunków i współpracy z sąsiednimi krajami, poprawianie i utrzymywanie dobrych stosunków sąsiedzkich z krajami słowiańskimi za wschodnią granicą Polski: Rosją, Ukrainą, Białorusią oraz krajami Europy Środkowej: Czechami, Słowacją i Węgrami.
26.    Zbudowanie żywej, regionalnej, partnerskiej konfederacji państw Europy Środkowej (między  Adriatykiem, Bałtykiem i Czarnym Morzem).
27.    Bezzwłoczne wycofanie się z kosztownych i sprzecznych z interesem Polski wojen w Iraku  i Afganistanie.

    Tylko Bóg jest gwarantem praw człowieka a uznanie królowania Jezusa Chrystusa w naszej Ojczyźnie we wszystkich obszarach życia jest szansą na uratowanie Polski!   
                                                                    
Przewodniczący
III Konwentu Narodowego Polski
Jan Krzanowski


Uchwała KNP z  28.01.2012 r.
w sprawie apelu do Polaków o ratowanie państwa polskiego przed likwidacją
(Dz. U. KNP z 2012 r. Nr 1, poz. 2)


Konwent Narodowy Polski
Apel do Polaków o ratowanie państwa polskiego przed likwidacją!

    Konwent Narodowy Polski jest zgromadzeniem Polaków i ich organizacji dla narodowej samoobrony. W jego pracach mogą uczestniczyć osoby oraz organizacje poprzez swoich przedstawicieli.
    Do Polaków kierujemy informację o stanie państwa polskiego i apel o jego obronę przed likwidacją a Narodu polskiego przed eksterminacją. Bez państwa, którego suwerenem jest polski naród, narażamy się na zniszczenie. Proces likwidowania narodowych państw przez ultraliberalne środowisko globalistów wszedł w groźną fazę. Szczególnie dotkliwie doświadczamy tego w Polsce. Wymuszane są szkodliwe dla nas decyzje władz państwowych pod presją zewnętrznych ośrodków decyzyjnych. Widzimy podobną sytuację u Węgrów, którzy aktualnie doświadczają skutki szantaży ze strony międzynarodowej finansjery. Z konsekwencją i determinacją niszczone są podstawy funkcjonowania naszego państwa jak: świadomość i kultura narodowa, szkolnictwo, przyrost naturalny, polskie siły zbrojne, rolnictwo, przemysł i pozostałe działy gospodarki, infrastruktura, służba zdrowia.
    Rozkładową działalnością zajmują się polskojęzyczni najemnicy, agenci obcych interesów. Praktycznie za bezcen wyprzedają cudzoziemcom: ziemię, zasoby naturalne, gaz, węgiel, surowce mineralne, przemysł. Zlikwidowano wiele kopalń węgla. Blokuje się wykorzystanie ogromnych zasobów energii geotermicznej, praktycznie niewyczerpalnej.  Dąży się do wyprzedaży lasów. Wprowadza się uprawy bardzo niebezpiecznych roślin modyfikowanych genetycznie. Gwałtownie spada przyrost naturalny. Naród Polski wymiera!
    Metodami ekonomicznymi wymusza się zarobkową emigrację milionów młodych, wykształconych ludzi, którzy pracują na rzecz innych narodów.
    Przejęte przez wpływowe, antypolskie ośrodki: prasa, radio, telewizja, prowadzą ogłupiającą propagandę i dezinformację. Toczy się wojna informacyjna, walka o świadomość narodową i społeczną Polaków. Dziś  walczy się z Polakami nie za pomocą karabinów i czołgów. Skuteczniejszą bronią okazały się: telewizor, radio, gazeta czy ogłupiające szkoły i uczelnie. Przy ich pomocy uruchomiono procesy samozniszczenia Polaków. Zamiast solidaryzmu społecznego kolejne rządzące ekipy w ostatnim 20-leciu działały wg zasady dziel i rządź lansując prawo dżungli, silniejszy przeciw słabszemu, zamiast służyć jeden drugiemu – człowiek stał się człowiekowi wilkiem. Skłócono i podzielono społeczeństwo. Współdziałanie na rzecz dobra wspólnego zastąpiono walką o interesy osobiste, partyjne i  grupowe. Niszczone są najsłabsze finansowo grupy społeczne a szczególnie rolnicy, ludzie chorzy, bezrobotni, rodziny wielodzietne. Polska importuje duże ilości żywności a przy braku możliwości sfinansowania grozi nam głód.
    Setki tysięcy absolwentów szkół średnich i wyższych nie mają szansy na pracę, żyją na utrzymaniu rodziców lub dziadków. Zagrożone są wypłaty emerytur i rent. Rosną koszty utrzymania, ceny energii i żywności. Sfera budżetowa utrzymywana jest dzięki ogromnym kredytom i wyprzedaży majątku narodowego co nazywa się oficjalnie dochodami z prywatyzacji. Przejadany jest majątek narodowy wypracowany przez kilka pokoleń Polaków. Polacy, nasza kultura i tradycje spychane są na margines. Popierane i faworyzowane są mniejszości narodowe. Szerzy się kult a nawet dyktatura mniejszości.    Zapisany przez „Klub rzymski” limit ludnościowy dla Polski - 15 milionów mieszkańców przy bierności Polaków może być zrealizowany. Polska wymiera!!  Niemalże pewny jest scenariusz, że Polacy, którzy ocaleją z planowanej eksterminacji pracować będą na niewolniczych warunkach na rzecz właścicieli przejętego majątku narodowego. Już obecnie zdecydowana większość Polaków utrzymuje się z pracy najemnej. Dochody z kapitału posiadają tylko jego właściciele. Polacy odurzeni  medialną propagandą wspieraną przez państwowe szkolnictwo uciekają od uczciwego udziału w życiu politycznym. Postawę unikania udziału w działalności patriotycznej wzmacnia strach przed utratą pracy spowodowany tzw. terrorem ekonomicznym stosowanym przez władze celem zniszczenia opozycji.
     Katolikom wmówiono, że powinni unikać zaangażowania w politykę, gdyż jest to dziadzina moralnego zagrożenia i niestety oni w to uwierzyli! Obywatele unikają zaangażowania w życie polityczne a na ich miejsce wchodzą ludzie służący  zagranicznym mocodawcom, często  oszuści i złodzieje. Ucieczka od zaangażowania w trudną i skomplikowaną działalność społeczną i polityczną nie jest usprawiedliwieniem a uczestnictwo jest moralnym obowiązkiem obywatela. Obserwujemy stale nasilające się uzależnienie gospodarcze, finansowe i prawne ze strony tzw. Unii Europejskiej. Słabe, rozbite i penetrowane przez agenturę patriotyczne organizacje nie bronią polskich interesów narodowych. Parlamentarzyści, w większości, bronią swoje przywileje, lukratywne stanowiska i prywatne dochody.
      Aby skonsolidować rozproszone działania różnych grup o patriotycznych programach powołano Konwent Narodu Polskiego. Może on stanowić bazę organizacyjną do łączenia Polaków pragnących bronić państwo polskie i Polaków przed wyniszczeniem przy pomocy zorganizowanego ruchu narodowego. Aby to uczynić skutecznie, konieczne jest odrodzenie zdrowego, normalnego myślenia Polaków i ich zorganizowanie w odpowiednią strukturę.
    Trzeba dotrzeć do milionów ludzi za pomocą niezależnych mediów, osobistych rozmów i ulotek. To zadanie dla wielkiego ruchu narodowego.  Polski nie uratuje nawet genialny przywódca. Mogą to uczynić aktywni, zorganizowani, świadomi zagrożeń  Polacy.  Wzywamy wszystkich odpowiedzialnych Polaków do włączenia się do działania w ramach Konwentu Narodowego Polski. Czas od narzekania przejść do działania na rzecz ratowania Polski. To bierność Polaków sprawia, że stajemy się z dnia na dzień coraz bardziej niewolnikami we własnym kraju.
     Ogromne zadłużenie państwa łącznie z funduszami ubezpieczeniowymi wynosi  3 biliony złotych i  pociąga za sobą wyprzedaż nie tylko ziemi, przemysłu, szpitali, szkół, ale nawet zasobów naturalnych znajdujących się pod ziemią jak węgiel, gaz, rudy metali, surowce mineralne. Niszcząc naszą wytwórczość, żyjemy z kredytów. To już nie tylko obecne pokolenie, ale dzieci i wnuki będą obciążone ogromnym długiem zaciągniętym przez obecne władze w ostatnim 25-cioleciu. Inne narody europejskie obciążane kosztami spłaty długów, pomimo wysokiego w tych krajach poziomu życia, masowo protestują a Polacy uciekają od udziału w życiu politycznym, godząc się na ubóstwo, nędzę, brak środków do życia i przymusowe opuszczanie swojej Ojczyzny w poszukiwaniu pracy. Około 80% absolwentów szkół wyższych żyje z emerytur i rent rodziców lub dziadków.
    W tej krótkiej ulotce możemy zasygnalizować tylko niektóre zagrożenia dotyczące Polaków. Wyniszczanie naszego narodu nie jest przypadkowym zbiegiem okoliczności, błędami rządzących czy też obiektywnymi warunkami lecz systematycznie realizowanym planem zmniejszenia populacji Polaków do 15 milionów, wnioskowanym przez Klub Rzymski!!
    Obecnie wielu pogodziło się ze statusem niewolników byleby dzisiaj napełnić brzuch strawą. Wzywamy wszystkich, którzy kochają swoje dzieci i wnuki oraz pragnących godnego życia do udziału w powstającym ruchu narodowym. Istnieje konieczność pilnych, radykalnych zmian.
     Bez odsunięcia od władzy rządzących  w ostatnim 25-leciu ekip nie ma szansy na przywrócenie sprawnego państwa polskiego. Polacy obudźcie się! Ratujmy nasz naród przed wyniszczeniem a państwo polskie przed likwidacją! Włączcie się do pracy w ramach Konwentu Narodowego Polski. Podajemy kontakty z przedstawicielami  Konwentu Narodowego Polski.
    Podajemy adres e-mail:
konwent-narodowy-polski@o2.pl
                                                                                                                                                                                III Konwent  Narodowy Polski


Uchwała KNP z  28.01.2012 r.
w sprawie stanowiska Konwentu w odniesieniu do aktualnej sytuacji węgierskiego narodu i jego państwa.
(Dz. U. KNP z 2012 r. Nr 1, poz. 3)


Do  Narodu Węgierskiego!

    Z dużą uwagą Konwent Narodowy Polski obserwuje ostatnie zmiany zachodzące na Węgrzech. Z uznaniem i wielką troską o zwycięstwo odnosi się do olbrzymiego wysiłku węgierskiego narodu ukierunkowanego na odzyskanie państwa i samostanowienie o losach obecnych i przyszłych pokoleń Węgrów.
    Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt przyjęcia nowej Konstytucji Węgier - aktu węgierskiego narodu.
    Wprowadzone ustrojowe zmiany dotyczące funkcjonowania finansowych instytucji są ważnym krokiem w kierunku wyzwolenia narodu spod finansowej okupacji, szczególnie obcego kapitału.
    Podejmowane wysiłki na rzecz ograniczenia i ostatecznie likwidacji zadłużenia państwa wobec zewnętrznych wierzycieli jest wyrazem konsekwencji w działaniu węgierskiego Rządu pod kierownictwem Pana Victora Orbana.
    Z oburzeniem odnosimy się do ostatnich wypowiedzi deputowanych Parlamentu Europejskiego w związku z przemówieniem Premiera Węgier  Pana Victora Orbana. Deputowani zapomnieli do kogo mówili. Groźby i szantaże płynące z ich wypowiedzi kierowali do węgierskiego narodu, o interesy którego walczy Pan Victor Orban.
    Takie działanie członków instytucji, bliżej nieokreślonego już bytu pod nazwą Unia Europejska, obraża i przybliża węgierski naród do decyzji o wystąpieniu z tego politycznego tworu.
    Konwent Narodowy Polski wyraża swój szacunek wobec postawy Węgrów i w pełni popiera ich wysiłki w osiąganiu zakładanych celów.

Przewodniczący
III Konwentu Narodowego Polski
Jan Krzanowski


*****


A Magyar Nemzet!

    Nagy figyelmet Lengyel Nemzeti Konvent utolsó megfigyelt változások Magyarországon. Nagy elismerés és aggodalommal tölti el a győzelmet utal, hogy a hatalmas erőfeszítés a magyar nemzet állami hasznosítás-orientált és önrendelkezés a sorsa a jelen és jövő nemzedékek magyarok.
    Hangsúlyozni kell, hogy elfogadta az új alkotmány Magyarország - a magyar nemzet aktus.
    Bevezetett alkotmánymódosítás vonatkozóan az intézmények működésének fontos lépés a felszabadulás, a nemzet a pénzügyi szakma, különösen a külföldi tőkét.
    Csökkentésére irányuló erőfeszítések, és végső soron megszüntetését a külső államadósság hitelezők kifejezés következménnyel jár a működését a magyar kormány vezetése alatt Mr. Victor Orbán.
    A felháborodás, utalva a legutóbbi nyilatkozatai parlamenti képviselők kapcsolatos beszédében a miniszterelnök a magyar Mr. Victor Orbán. Képviselők elfelejtette, akinek azt mondták. Fenyegetés, zsarolás származó nyilatkozataik irányítani a magyar nemzet, amely küzd az érdekeit Mr. Victor Orbán.
    Ez a viselkedés az intézmény tagjainak a meghatározatlan már nevezett az Európai Unió, és sérti a magyar nemzet közelebb a döntés, hogy visszavonja az e politikai figura.
    Lengyel Nemzeti Konvent kifejezi, hogy tiszteletben tartja a magatartása a magyar és teljes mértékben támogatja erőfeszítéseiket céljaik elérésében.

Elnök
III Lengyel Nemzeti Konvent
Jan Krzanowski
 

*****
 

To the Hungarian Nation!

    With great attention Polish National Convention last observed changes in Hungary. With great appreciation and concern for the victory refers to the enormous effort of the Hungarian nation state recovery-oriented and self-determination of the fate of present and future generations of Hungarians.
    It should be stressed that the adoption of the new Constitution of Hungary - the Hungarian nation act.
    Introduced constitutional amendments concerning the functioning of the institutions are an important step towards the liberation of the nation from financial occupation, especially foreign capital.
    Efforts to reduce and ultimately elimination of external public debt to creditors is an expression of consequences in the operation of the Hungarian Government under the leadership of Mr. Victor Orban.
    With indignation, referring to recent statements by Members of European Parliament in connection with a speech by the Prime Minister of Hungary Mr. Victor Orban. MPs have forgotten to whom they said. Threats and blackmail stemming from their statements directed to the Hungarian nation, which fights for the interests of Mr. Victor Orban.
    This behavior of members of the institution of an unspecified already being called the European Union, and offends the Hungarian nation closer to the decision to withdraw from this political figure.
    Polish National Convention expresses its respect for the attitude of the Hungarians and fully supports their efforts in achieving their goals.

Chairman
III Polish National Convention
Jan Krzanowski

   
Uchwała KNP z dnia 29.01.2012r.
w sprawie organizacji Konwentu Narodowego Polski
(Dz. U. KNP z 2012 r. Nr 1 , poz. 4)

    Ustrojową formą organizacyjną polskiego ruchu narodowego jest Konwent Narodowy Polski. Skupia on  Polaków o narodowo-patriotycznych poglądach wraz z ich narodowo-patriotycznymi organizacjami celem prowadzenia jednolitej, właściwie przygotowanej i wdrażanej działalności na rzecz odzyskania państwa przez polski naród, warunkującego realizowanie jego interesów na możliwie najwyższym poziomie.
    Konwent Narodowy Polski działa w oparciu o polską narodową doktrynę polityczno-prawną, gospodarczą, finansową, monetarną i społeczno-kulturalną obejmującą dorobek całej narodowo-patriotycznej polskiej formacji.                                                  
    Ustanawia się godło Konwentu Narodowego Polski łącznie z odniesieniem do Boga:
 
    Dla uporządkowania najważniejszych organizacyjnych aspektów umożliwiających podniesienie sprawności funkcjonowania Konwentu przyjmuje się jego następujące rozwinięcie:
1)    władzami Konwentu Narodowego Polski są:
a)    Zgromadzenie Konwentu,
b)    Przewodniczący Konwentu,
c)    Rada Przedstawicieli Okręgów,
d)    Przedstawiciel Okręgu,
e)    Rada Przedstawicieli Powiatów, 
f)    Przedstawiciel Powiatu,

Okręg na obecnym etapie rozwoju Konwentu obejmuje teren województwa. W miarę rozwoju struktury może być nim okręg wyborczy,
2)    administracją Konwentu zajmuje się Sekretariat działający w składzie:
a)     Sekretarz Konwentu,
b)    4 do 6 Członków  Sekretariatu Konwentu,
3)    Sekretariat podporządkowany jest Przewodniczącemu Konwentu;  Sekretarza i Członków powołuje Rada Przedstawicieli na wniosek Przewodniczącego Konwentu w trybie uchwały,
4)    adresem e-mail Sekretariatu Konwentu Narodowego Polski jest:

konwent-narodowy-polski@o2.pl

5)  Wewnętrzną organizację pracy Sekretariatu określa instrukcja zatwierdzona przez Przewodniczącego Konwentu,
6) Dla poszerzenia możliwości realizacji zadań Konwentu przewiduje się sukcesywne powoływanie i obsadzanie tematycznych zespołów problemowych dla opracowywania zagadnień tyczących doktryny, strategii i programów działania, a także szkolenia kadr, które będą przygotowywane do wdrażania podejmowanych rozwiązań (gabinet cieni).

Zadaniami władz są:

1)    Zgromadzenie Konwentu:
a)    ustalanie generalnej strategii działania Konwentu,
b)    nadzorowanie pracy Rady Przedstawicieli Okręgów,
c)    przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego Konwentu z działalności w okresie konwentowym oraz udzielanie absolutorium,
d)    przyjmowanie sprawozdań przedstawicieli okręgów,
e)    wybieranie Przewodniczącego Konwentu oraz Przedstawicieli Okręgów,
f)    definiowanie okresu konwentowego,
g)    podejmowanie uchwał we wniesionych sprawach,
h)    zwoływanie Kongresu Narodowego,
 
2)    Przewodniczący Konwentu :

a)    zwoływanie posiedzeń Rady Przedstawicieli Okręgów i przewodniczenie obradom,
b)    nadzorowanie pracy Sekretariatu Konwentu i tematycznych zespołów problemowych; akceptowanie personalnych wniosków rekomendowanych przez Przedstawicieli,
c)    utrzymywanie kontaktów z organizacjami i środowiskami narodowo-patriotycznymi,
e))wspieranie pracy Przedstawicieli Okręgów,
f)    wyznaczanie terminu i miejsca zwołania Zgromadzenia Konwentu,
g)    wprowadzanie w życie uchwał Zgromadzenia Konwentu i Rady Przedstawicieli,
h)    podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach personalnych,

Kadencja przewodniczącego Konwentu wygasa z chwilą wyboru nowego Przewodniczącego.

3)    Rada Przedstawicieli Okręgów:

a)    podejmowanie uchwał w sprawach: wyboru Sekretarza Konwentu i Członków Sekretariatu, organizacji Sekretariatu Konwentu i regulaminu jego funkcjonowania,
b)    decydowanie o organizacji i zadaniach zespołów problemowych; powoływanie koordynatorów zespołów,
c)    podejmowanie uchwał w sprawach nie należących do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Konwentu,
d)    kontrolowanie w oparciu o materiały przedstawiane przez Sekretariat postępu rozwoju sytuacji w sprawie organizacji sieci Konwentu w terenie,
e)    opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Zgromadzenia Konwentu do akceptacji,
f)    rozpatrywanie spraw wnoszonych przez przedstawicieli okręgów i poszczególnych powiatów, które przekraczają kompetencje Rad Przedstawicieli Powiatów,

4)    Przedstawiciel Okręgu:
 
a)    kierowanie pracami Rady Powiatów Okręgu,
b)    kontrolowanie działania przedstawicieli powiatów w zakresie rozwoju sieci konwentowej na terenie powiatów i osobiste uczestniczenie w procesie podnoszenia poziomu świadomości i wyrobienia politycznego środowiska narodowego w okręgu,
c)    nawiązywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i środowiskami patriotycznymi,
d)     propagowanie idei Konwentu i pozyskiwanie nowych współpracowników,

5)    Rada Przedstawicieli Powiatów Okręgu:

a)    nadzorowanie postępu w rozwoju ruchu narodowego w Okręgu,
b)    podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw usprawniających rozszerzanie politycznych wpływów ruchu narodowego,
c)    uchwalanie  sprawozdań ze stanu organizacji i wpływów Konwentu, przedkładanych  Radzie Przedstawicieli Okręgów,

6)    Przedstawiciel Powiatu:

a)    odpowiedzialność za prawidłowy rozwój ruchu narodowego w powiecie; informowanie lokalnych środowisk o celach i sposobie ich realizacji przez Konwent, utrzymywanie kontaktów ze środowiskami lokalnymi,
b)     tworzenie sieci kontaktów w gminach, miastach, wioskach i osiedlach.
 
Przedstawiciele gmin, wysuwani bezpośrednio przez środowiska narodowe, tworzą Radę Powiatu Konwentu.

Procedura wyborów Przewodniczącego Konwentu i Przedstawicieli  Okręgów 

1)    delegaci do Zgromadzenia Konwentu zgłaszają i wyboru dokonują spośród kandydatów będących delegatami, zgłoszonych i obecnych na obradach,
2)    w pierwszej kolejności wybiera się Przewodniczącego Konwentu a następnie Przedstawicieli Okręgów,
3)    głosowania prowadzi się jawnie,
4)    część obrad Zgromadzenia Konwentu dotycząca wyboru jego władz prowadzona jest zawsze przez Sekretarza Konwentu lub osobę przez niego wskazaną, będącą Członkiem Sekretariatu Konwentu,
5)    Zgromadzenie Konwentu wybiera Komisję Skrutacyjną.
6)    kandydaci na Przewodniczącego Konwentu i Przedstawicieli Okręgów  przedkładają Sekretarzowi Konwentu pisemną zgodę  na kandydowanie i publikację danych kontaktowych, w przypadku wyboru przez Zgromadzenie Konwentu,
7)    osoby wyrażające zgodę na kandydowanie, zobowiązują się do przestrzegania idei, uchwał, regulaminów Konwentu Narodowego Polski,  godnego jego reprezentowania oraz rzetelnego wypełniania obowiązków, które nakłada na nich pełnienie powyższych funkcji,
8)    Sekretarz Konwentu lub wskazana przez niego osoba porządkuje zgłoszone kandydatury wg alfabetu i poddaje je pod głosowanie,
9)    do głosowania uprawnieni są tylko delegaci na  Zgromadzenie Konwentu, z których każdy dysponuje tylko jednym głosem; w każdym głosowaniu mogą brać udział wszyscy delegaci,
10)   o wyborze na funkcje decyduje zwykła większość głosów: oddanie głosu odbywa się poprzez uniesienie ręki,
11)    po zliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący Komisji przekazuje wynik głosowania w formie pisemnej do Sekretarza Konwentu,
12)    po zakończeniu wyborów, Sekretarz Konwentu ogłasza oficjalne ich wyniki.

    Przyjmuje się zasady organizacji Zgromadzenia Konwentu i procedowania:
1)  członkowie Rady Przedstawicieli Okręgów rekomendują narodowo-patriotyczne organizacje i osoby o narodowo-patriotycznych poglądach z powierzonych im regionów, które zadeklarują gotowość włączenia się w prace Konwentu,
2)    pisemne rekomendacje z krótką charakterystyką nowego podmiotu i danymi kontaktowymi przesyła się do Sekretariatu Konwentu przed upływem terminu zgłaszania delegatów na Zgromadzenie Konwentu,
3)  Przewodniczący Konwentu przyznaje nowym podmiotom i osobom status delegata lub obserwatora Zgromadzenia Konwentu, który jest obowiązującą formą uczestnictwa w obradach Konwentu; osoby, które wyślą swoje zgłoszenia po upływie terminu zawartego w komunikacie zwołującym Zgromadzenie Konwentu, otrzymują mandat obserwatora Zgromadzenia Konwentu,
4)    w Zgromadzeniu Konwentu uczestniczą jedynie zaproszone osoby; warunkiem uczestnictwa w obradach jest oficjalne zgłoszenie, przesłane do Sekretariatu Konwentu na wskazany w komunikacie adres poczty elektronicznej, w terminie określonym w komunikacie; stosuje się to zarówno w odniesieniu do delegatów, którzy już uczestniczyli w pracach i posiedzeniach Zgromadzenia Konwentu, w tym również tych, którzy pełnili lub pełnią w nim jakieś funkcje, jak i osób, które po raz pierwszy włączają się w prace Konwentu Narodowego Polski,
5)   na podstawie nadesłanych zgłoszeń i zgromadzonych informacji w czasie trwania konwentowego okresu Sekretariat Konwentu sporządza listę uczestników obrad i rekomenduje ją Przewodniczącemu Konwentu, który podejmuje ostateczną decyzję,
6)  delegaci na Zgromadzenie Konwentu posiadają pełne prawo głosu i zgłaszania inicjatyw, natomiast obserwatorzy mogą być dopuszczeni  do udziału w dyskusjach przez przewodniczącego obrad,
7)   sprawowanie funkcji Przewodniczącego Konwentu oraz  Przedstawiciela Okręgu upływa z chwilą wyboru innego kandydata przez Zgromadzenie Konwentu,
8)    obrady Zgromadzenia Konwentu zwołuje Przewodniczący Konwentu i ogłasza je zwyczajnym komunikatem przynajmniej na dwa tygodnie przed datą ich rozpoczęcia; komunikat określa miejsce i termin Zgromadzenia Konwentu – dokładną lokalizację obrad przesyła  do uczestników, którzy dokonali oficjalnego zgłoszenia z jednodniowym wyprzedzeniem,
9)   obrady Zgromadzenia Konwentu prowadzi Sekretarz Konwentu lub wskazana przez niego osoba członek Sekretariatu Konwentu zgodnie z przyjętym i odczytanym porządkiem; Przewodniczący Konwentu uprawniony jest do zabrania głosu w każdym momencie obrad z wyłączeniem ich części dotyczącej wyborów,
10) wystąpienia delegatów na Zgromadzenie Konwentu odbywają się według kolejności zgłoszeń i w czasowych ramach; tematy planowanych wystąpień należy przesyłać do Sekretariatu Konwentu w terminie określonym w komunikacie o zwołaniu Zgromadzenia Konwentu; delegaci na Zgromadzenie Konwentu zobowiązani są do przestrzegania przyjętego porządku obrad pod rygorem nieudzielania lub odebrania głosu,
11)  głosowanie nad projektami uchwał, zgłaszanymi przez delegatów, odbywa się w trybie przewidzianym dla wyborów Przewodniczącego Konwentu i Członków Rady Przedstawicieli Okręgów; zliczanie głosów prowadzi ta sama Komisja Skrutacyjna.

Przewodniczący
III Konwentu Narodowego Polski
Jan Krzanowski


Uchwały Zgromadzenia Konwentu oraz Rady Przedstawicieli wprowadza w życie Przewodniczący Konwentu w trybie decyzji.

Przewodniczący
III Konwentu Narodowego Polski
Jan Krzanowski
 //www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/870-komunikat-nadzwyczajny-iii-konwentu-narodowego-polski
 

KOMENTARZE

 • --- odporni na FAKTY
  --Watykan / kościół -DOPROWADZIŁ do UPADKU !!!!! Polski
 • Na świecie występują dwa rodzaje ustrojów gospodarczych
  1. Kapitalizm wolnorynkowy-naturalny wypracowany przez wieki

  2.Socjalizm -utopia wymyślony przez suchotników, nierobów,lenni.Ustrój ten żadnemu narodowi nie przyniósł nic dobrego .Tylko pot, terror, nędzę.

  Wszystkie teorie oparte na socjalizmie to utopie bardzo szkodliwe.

  Papież Pius II powiedział:Żaden chrześcijanin nie może być socjalistom.ponieważ ustrój ten oparty jest na kradzieży.
 • Zasługuje to zestawienie tekstów, analiz-uchwał na bardziej życzliwe, merytoryczne skomentowanie
  "po roku 1989 przejęły wpływy głównie ośrodki zachodnie realizujące interesy światowej finansjery, Izraela, Niemiec. "

  Moskwa nigdy nas nie puściła z żelaznego uścisku, to tak na początek, pierwsze sprostowanie. Okupacja radziecka trwa w innej formie. Dużo jest też zwykłego złodziejstwa, niekompetencji, układów, ale nie zawsze to zdrada na rzecz zagranicy, obcych nacji itd Zresztą żydzi nie są obcy dla naszej klasy politycznej całej, wszyscy im chcą jak od Piastów wręcz nieba przychylić żeby żydowski raj POLIN powstawał. Po upadku, czy kolejnych wojnach Izraela i wzroście nastrojów antysemickich na świecie z przyczyn oczywistych... całe to żydostwo zjedzie się do Polski ZNOWU. Niemcy udający "naród śląski" znowu podnoszą swój pruski łeb. Będzie z nimi problem nie mniejszy niż z Rosją, NWO i judaiką.

  Kościół Rzymskokatolicki jest twórcą Polski, bez chrztu bylibyśmy częścią Niemiec jak słowiańskie plemiona za Odrą. Mielibyśmy ojczysty język jak nasz premier Tusk, a polski najwyżej jako dodatkowy o ile w ogóle. Serbołużycki przetrwał, może więc i nasza mowa przetrwałaby. Mogła być za Odrą także Polska od Bolesława Chrobrego. Brakło nam dyplomacji dobrej żeby te plemiona przyciągnąć do Polski, albo wykorzystać do walki z Niemcami chociaż... jak to Niemcy realizowali zwłaszcza za Mieszka I wcześniej przeciw nam. Kościół jest ratunkiem dla Polski nawet jeżeli ktoś patrzy na świat jako niewierzący. Nawet wtedy ten system wartości jest też wskazaniem jak dobrze żyć, jak reformować kraj i formować obywateli na zacnych ludzi.

  Liberalizm jest nie lepszy od komunizmu i nazizmu. W Polsce przyniósł więcej ofiar i zniszczeń od II wojny. Odebrał nam wolność paradoksalnie, mimo że lansuje się go jako wolnościowy nurt podobnie jak zresztą satanizm, którego jest częścią z innymi doktrynami. Ludzi teraz nie zabija mróz, ani socjalizm, ale liberalizm. Należy jej zakazać jako mowy nienawiści podobnie jak nazizmu, komunizmu. Narusza prawa człowieka do godziwego bytu, czyni z większości obywateli zwierzynę w łańcuchu pokarmowym - prawo dżungli. Nazywają to zresztą prawem naturalnym ;)

  I teraz tak.
  Cała ta otoczka organizacyjna konwentu, kongresu to przerost formy nad treścią-czynami. Kto za Wami pójdzie? Naród? Raczymy żartować? Nie chcą iść nawet za Kaczyńskim i PiS, choć ich znają. Nie jest łatwo wylansować nową siłę polityczną, rozłamowcy z PiS przekonają się o tym. Zgaduję że dołączycie do Solidarnej Polski kiedy utworzą komitet wyborczy żeby wejść na ich listy. Mam rację? I walka o 5%... także z systemem fałszującym wybory, czemu PiS nawet nie potrafi zapobiec.

  Po co nam ta biurokracja, należało same uchwały wkleić. Nie obchodzi nas wybieranie się na kanapie, kto na czele, kto na jakiej pozycji. Nikt Was nie zna z szerokich warstw Narodu, najwyżej lokalnie coś może ktoś znaczy, więc samorządowe wybory prędzej... ale i tam głosuje się na partie.

  Syndrom niemocy STARTU ruchów patriotycznych jest legendarny, nie możemy się zjednoczyć, już coś nam zawsze przeszkodzi. Każdy ruch, powstała nowa partia kanapowa sądzi iż zbawi Polskę i samodzielnie wygra wybory, a przeważnie wylatuje ze spisu partii, albo nie może zebrać tysiąca podpisów. Nawet UPR i Prawica Rzeczypospolitej dały dupy w 2011, to była kompromitacja, upadek. Nie są istotne nieprawidłowości, podpisy należało zebrać z większości okręgów przewidując problemy, testując siłę struktur okręgowych.

  Pomysły niezłe, ale nie zdołacie ich zrealizować z braku znanych liderów, ludzie są przewidywalni, idą za twarzami znanymi z TV, mediów. Tu trzeba kogoś takiego jak Romuald Szeremietiew, wtedy może się udać. Słowem odwalacie niezłą robotę dla kogoś takiego jak On, bo bez Lidera nie ma szans. Trzeba też grona profesorów o poglądach katolicko-narodowych, sam patriotyzm to za mało, musi być NARODOWY.

  Dwie pierwsze uchwały jeszcze skomentuję. Namawiam do zjednoczenia całej opozycji patriotycznej pod liderem wskazanym. Będzie to złączenie środowisk patriotycznych także z linii piłsudczykowskiej z narodowcami, katolikami. Jest to realne, na NE pisują narodowcy z ONR, MW. Są organizowane wspólnie imprezy patriotyczne. Idzie w tym kierunku, ale za wolno.

  Kogo sami zdołacie zebrać w Kongresie Narodowym? Więcej sił zbierze Solidarna Polska, wielokrotnie więcej, bo ziobryści mają znane twarze, umocowanie w PE i sejmie. Mają szansę powalczyć o te 5%. Nie mam żadnego panaceum, bo go chyba nie ma. Zjednoczenie jest tym pierwszym celem, ale jak do tego doprowadzić? Kościół mógłby pomóc... apel choćby 1/3 biskupów... to byłoby TO. Wtedy wokół parafii można się zebrać i dalej już "jakoś to będzie" :):):)

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031